Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Rectificatie

N26 Herent Herinrichting van de Omleiding Fase 2 – Tildonksestwg / Mechelsestwg X21/N26/14bis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
+32 16665750
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280230

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280230

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N26 Herent Herinrichting van de Omleiding Fase 2 – Tildonksestwg / Mechelsestwg X21/N26/14bis

Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/N26/14-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De geplande werken hebben tot doel de N26 (Omleiding) te Herent, ingericht als drievaksbaan, te vernieuwen en om te vormen tot een tweevaksbaan tussen oude districtsgebouwen van AWV tot net voorbij het kruispunt met de Tildonksesteenweg, waar de werken aansluiten op de uitgevoerde vernieuwing uit 2012.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-07-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524216

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 138-282448

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Middels de publicatie van dossier X21/N26/14(bis) werden de meest recente documenten zoals het bestek en de meetstaat gepubliceerd. Deze documenten bevatten alle wijzigingen die reeds voor 30/06/2017 gepubliceerd zijn. Het bestek 'N26-14 Herent Omleiding fase 2 - 1M3D8F-17-02 - BESTEK voor PUB_RB4' bevat momenteel tevens volgende wijzigingen: - Pagina 20, Art. 25. § 2 Bedrag van de borgtocht: werd integraal vervangen - Pagina 54, 4 Funderingen, 4.4.1 Beschrijving: werd integraal vervangen In de meetstaat 'N26-14 Herent Omleiding fase 2 - 1M3D8F-17-02 - B.OPM_RB4' en 'N26-14 Herent Omleiding fase 2 - 1M3D8F-17-02 - S.OPM_RB4' werden de posten 246, 312 t.e.m. 314, 336, 423 t.e.m. 425, 476 t.e.m. 478 en 642 t.e.m. 644 gewijzigd. Hoofdstuk 1.10 is verwijderd.