Gemeente Heuvelland
Aankondiging van een opdracht

Affrezen en aanbrengen van een nieuwe toplaag in KWS in de Poperingestraat te Heuvelland (Westouter)

Affrezen en aanbrengen van een nieuwe toplaag in KWS in de Poperingestraat te Heuvelland (Westouter)

Publicatiedatum
27-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233223 - Vernieuwen van rijbaanwegdek
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Heuvelland
Postadres
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland, BE
Contactpunt(en)
De heer Frederik Schoonheere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert
- een getuigschrift, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid en met de betaling van zijn belastingen

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 1