Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Aankondiging van een opdracht

2013/10346 schilderwerken, vloer- en wandbekleding

Raamovereenkomst schilderwerken, vloer- en wandbekleding

Publicatiedatum
10-12-2013
Deadline
20-01-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45442110 - Schilderen van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres
Keizerslaan 11, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Martin De Coster

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1600000

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
De inschrijver dient te voldoen aan de RSZ-verplichtingen.
Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D13