Havenbedrijf Antwerpen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Cruise Ship Gangway: Onderzoek van- en aanpassingen naar conformiteit geldende richtlijnen

Cruise Ship Gangway: Onderzoek van- en aanpassingen naar conformiteit geldende richtlijnen

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
10-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45213353 - Installatiewerkzaamheden voor passagiersgangways
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, BE

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012.
De indiening van de aanvraag tot deelneming geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Vakbekwaamheid

De kandidaat zal aantonen over de nodige ervaring te beschikken gelijkaardig aan het merendeel van de elementen van de hieronder vermelde dienstenomvang en dit aan de hand van een referentielijst van soortgelijke opdrachten.
Dienstenomvang:
1. Alle demontagewerken en transport naar werf aannemer
2. Re-engineering van de Cruise Ship Gangway
- op een manier dat alle aandrijfelementen bereikbaar zijn voor inspectiedoeleinden
- op een manier dat alle aandrijfelementen zonder grote demontagewerken vervangbaar zijn voor onderhoudsdoeleinden
3. Opmaak en levering van Risicoanalyse.
4. Ontwerp van- en het opstellen van een constructiedossier van
- de elektrische installatie
- de mechanische installatie
- de hydraulische installatie
- de staalconstructie
5. Renovatie en constructie van
- de elektrische installatie
- de mechanische installatie
- de hydraulische installatie
- de staalconstructie
6. Levering van bedieningshandleiding.
7. Levering van onderhoudsinstructies en –handleiding, met opgave van de periodiek te vervangen slijtdelen
8. Indienstname op de werf van de aannemer:
Uitvoering van alle montagewerken en FAT testen op de werf van de aannemer
9. Uitvoering van alle demontagewerken op de werf van de aannemer, transport naar de oorspronkelijke opstellingsplaats, montagewerken op de oorspronkelijke opstellingsplaats.
10. Indienstname op de oorspronkelijke opstellingsplaats:
Uitvoeren van SAT testen
11. Levering van as-built plans
12. Levering van CE verklaring type 2A, bijlage 4 van de machinerichtlijn door een Notified Bod