Rectificatie

Antwerpen/Deurne - provinciaal groendomein Rivierenhof - sportzone Oost - clublokaal RAPID - inrichting horecazone

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Nationaal identificatienummer
0207.725.597_17446
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Valeria Lopez
Telefoon
+32 32406654
E-mail
Valeria.Lopez@provincieantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.provincieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332249

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Antwerpen/Deurne - provinciaal groendomein Rivierenhof - sportzone Oost - clublokaal RAPID - inrichting horecazone

Referentienummer: Prov Ant DIN-OPDR-2017-0064-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Dit bestek beschrijft de procedure voor het opstellen van een voorstel voor de realisatie van de inrichting van de horecazone van de club RAPID in de Sportzone Oost, in het Provinciaal Domein Rivierenhof te Deurne.De opdracht omvat:- de beperkte ontwerpstudie, binnen de randvoorwaarden zoals verder in dit bestek vastgelegd, met inbegrip van:• de volledige coördinatie van de volledige studieopdracht• de uitvoering van de werken • het technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;- de uitvoering van de totaliteit van de inrichtingswerken volgens • de binnen dit bestek vermelde vrijheden en outputspecificaties• de door de inschrijver aangeboden materialen en uitvoeringsmethodes- het technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503603

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

AAN bijlage 3.1 en 3 versie 2 vervangen de vorige versies.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!