Vlaamse Landmaatschappij
Aankondiging van een opdracht

NI De Blankaart : Moerasherstel Deel 4

Het Natuurinrichtingsproject De Blankaart ligt op het grondgebied van Diksmuide. In het kader van het moerasherstel deel 4 is er een grootschalig grondverzet voorzien bestaande uit het herprofileren van grachten en vlakvormige afgravingen. De uit te voeren werken omvatten :
- natuurtechnische grondwerken bestaande uit het herprofileren van grachten;
- natuurtechnische grondwerken bestaande uit vlakvormige afgravingen (depressie's, poelen, ...);
- kapwerken: het verwijderen en ontstronken van houtachtige gewassen en vegetatie;
- plaatsen van nieuwe waterdoorlaten/duikers.

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 10:40
Opdrachtcodes (CPV)
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112500 - Grondverzet
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Landmaatschappij
Postadres
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Joeri Paesschierssens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting of belangenvermenging te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§1 en 2 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: G (Grondwerken) , Klasse 3