Rectificatie

Heist-op-den-Berg: infrastructuurwerken verkaveling BPA Hallaar

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Heist-op-den-Berg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kerkplein 15
Plaats
Heist-op-den-Berg
Postcode
2220
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristof Versweyveld
Telefoon
-
E-mail
kve@heist-op-den-berg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.heist-op-den-berg.be/www-heist-op-den-berg-be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291879

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heist-op-den-Berg: infrastructuurwerken verkaveling BPA Hallaar

Referentienummer: Gemeente Heist-op-den-Berg-13150009-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

• het uitvoeren van voorbereidende werken;
• de aanleg van nieuwe DWA en RWA-leidingen inbegrepen de aansluitingen;
• het graven van een open gracht met beschoeiing;
• het graven en aanvullen van een gemeenschappelijke nutsleidingensleuf;
• de aanleg van een nieuwe wegverharding in asfalt en betonstraatstenen inbegrepen de lijnvormige elementen en de funderingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535623

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

plan 9 (typedetail houten vangrail) wordt bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!