Heist-op-den-Berg
Rectificatie

Heist-op-den-Berg: infrastructuurwerken verkaveling BPA Hallaar

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Heist-op-den-Berg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kerkplein 15
Plaats
Heist-op-den-Berg
Postcode
2220
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristof Versweyveld
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.heist-op-den-berg.be/www-heist-op-den-berg-be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291879

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heist-op-den-Berg: infrastructuurwerken verkaveling BPA Hallaar

Referentienummer: Gemeente Heist-op-den-Berg-13150009-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

• het uitvoeren van voorbereidende werken;
• de aanleg van nieuwe DWA en RWA-leidingen inbegrepen de aansluitingen;
• het graven van een open gracht met beschoeiing;
• het graven en aanvullen van een gemeenschappelijke nutsleidingensleuf;
• de aanleg van een nieuwe wegverharding in asfalt en betonstraatstenen inbegrepen de lijnvormige elementen en de funderingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535623

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

plan 9 (typedetail houten vangrail) wordt bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegd