Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Voorzien van een laadinfrastructuur voor de handhavingsvaartuigen aan K1622 en K602, bijkomend aan K1622 2 extra walstroomkasten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
30-06-2020
Publicatiedatum
30-06-2020
Deadline
03-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45315300 - Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken.
Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.
De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:
- niet in staat van faillissement verkeert;
- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;
- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

Economische en financiële draagkracht

1. De kandidaat dient een verklaring in op eer betreffende de totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 697.500 EUR.

Eventuele minimumeisen:

1. bedraagt minimaal 697.500 EUR.

Technische en beroepsbekwaamheid

1. De inschrijver toont de technische bekwaamheid aan door het voorleggen van volgende referenties:
3 referenties van de laatste 5 jaar waarmee de inschrijver aantoont ervaring te hebben in gelijkaardige opdrachten in een industriële omgeving.
De referenties vermelden het jaartal van uitvoering, titel, bedrag, opdrachtgever, contactpersoon (met naam, kantooradres en telefoonnummer) en een bondige omschrijving van de inhoud van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

1. -
Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 3