Stad Brussel - Departement Stedenbouw - Afdeling Bouwkunst
Rectificatie

Restauratie en renovatie van het voormalig station van Laken en de inrichting van een sociocultureel café en centrum voor cultuur en sociale cohesie.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Brussel - Departement Stedenbouw - Afdeling Bouwkunst
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Anspachlaan, 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279870

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Restauratie en renovatie van het voormalig station van Laken en de inrichting van een sociocultureel café en centrum voor cultuur en sociale cohesie.

Referentienummer: VBX-Architecture-0602/R031/2017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Restauratie en renovatie van het voormalig station van Laken en de inrichting van een sociocultureel café en centrum voor cultuur en sociale cohesive.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523781

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een globale samenvattende meetstaat is nu ter uw beschikking