Vagga
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vagga
Nationaal identificatienummer
0473.488.474_558415
Postadres
Boomgaardstraat 7
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
dhr Mario De Prijcker
Telefoon
+32 32569100
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vagga.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330881

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
AAPROG architecten bvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 40
Plaats
Wetteren
Postcode
9230
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
mevr. Karin De Kestelier
Telefoon
+32 93657171
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.m4architecten.be
Adres van het kopersprofiel
http://www.m4architecten.be

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330881

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Vagga-14201bo-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=22908

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   vzw

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   vzw

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten

Referentienummer:   Vagga-14201bo-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45215220 - Gebouwen voor sociale zorg, met uitzondering van tehuizen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Handelslei 171-173 te 2980 Zoersel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   410

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   4/ Maximumaantal:   10

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Artikel 61: Uitsluitingsgronden
De inschrijvers voegen volgende attesten toe waaruit blijkt dat ze zich niet in één van de
uitsluitingsgevallen bedoeld in paragraaf 1 en 2 van dit artikel bevinden.
 Uittreksel uit het strafregister
 Attest niet-faling
De attesten mogen max 3 maanden oud zijn op datum van de opening.
Artikel 62: RSZ-attest
De inschrijver legt een geldig RSZ-attest voor.
Buitenlandse inschrijvers leggen een evenwaardig attest voor. Het attest heeft betrekking op het
laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen
tot deelneming of offertes, al naargelang.
Artikel 63: Fiscaal attest
De inschrijver voegt een attest FOD Financiën toe waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn
beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land
waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór
de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al
naargelang.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De criteria rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit worden berekend voor de drie meest recent
gepubliceerde jaarrekeningen volgens volgende formules:
* Ebit marge uitgedrukt in %
Operationeel resultaat (9901)
Bedrijfsopbrengsten (70/76A)
* Liquiditeit = liquiditeit in ruime zin of current ratio
Vlottende activa (29/58) – Vorderingen op meer dan één jaar (29)
Schulden op ten hoogste één jaar (42/48) + Overlopende rekeningen (492/3)
* Solvabiliteit = financiële onafhankelijkheid, uitgedrukt in %
Eigen vermogen (10/15)
Totaal passief (10/49)
De ratio’s evenals de totale omzet dienen te worden geattesteerd door een accountant.
De jaarrekeningen zelf moeten niet worden bezorgd.
Het gemiddelde van de waarden over de 3 jaar moeten minimaal de volgende zijn :
- Ebit marge >1.8 %
- Liquiditeit >1
- Solvabiliteit >20 %

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt op straffe van nietigheid volgende documenten toe waaruit zijn
technische bekwaamheid blijkt:
Een referentielijst van minimum 3 en maximum 5 (alle niet relevante werken worden niet
geëvalueerd), van gelijkaardige werken naar voorwerp opdracht volgens de categorie der
werken met name kantoren/administratieve centra en projecten volgens
overheidsopdrachten die de afgelopen vijf jaar werden verricht, met een minimum totaal
waarde van 950.000 € excl btw. Deze lijst moet vergezeld worden van attesten (zie bijlage 1)
die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden
afgeleverd en ondertekend door de architect én de bouwheer. De attesten vermelden het
bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt
aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een
goed einde zijn gebracht. Attesten die niet correct door beide partijen gehandtekend worden,
zullen niet in aanmerking genomen worden.
De bouwheer behoudt zich het recht voor om de opgegeven referenties te contacteren en
te gaan bekijken om zo de kwaliteit van het geleverde werk te kunnen beoordelen.
Referenties worden globaal beoordeeld.
Ook referenties die niet worden opgegeven kunnen worden betrokken in de evaluatie. In
het bijzonder zullen projecten die de kandidaat reeds heeft uitgevoerd voor bouwheer en/of
architect mee worden genomen in de beoordeling.
Artikel 70: Klasse en erkenning
De inschrijver legt zijn bewijs van de vereiste erkenning voor (categorie/ondercategorie en klasse)
zoals voorzien in de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers
van werken. Bij een tijdelijke handelsvennootschap vermeldt elke vennoot zijn
erkenningsnummer in de offerte en dient de overeenkomst van tijdelijke handelsvennootschap
toegevoegd te worden. De tijdelijke handelsvennootschap waarvan ten minste twee deelgenoten
erkend zijn in dezelfde klasse en categorie of ondercategorie worden geacht de vereiste
erkenning te bezitten voor de uitvoering van de in de onmiddellijk hogere klasse ingedeelde
werken van die categorie of ondercategorie.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR of volgens inschrijvingsbedrag, Categorie: D
uitvoeringstermijn: 410 kalenderdagen

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   21-02-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
rechtbank van eerste aanleg
Postadres
-
Plaats
Zoersel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-01-2019