Rectificatie

Elektrische installaties voor werken burgerlijke bouwkunde/afwerkingen - metro Brussel.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_17424
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+322 2042277
E-mail
jeleclercq@sprb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://be.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314746

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Elektrische installaties voor werken burgerlijke bouwkunde/afwerkingen - metro Brussel.

Referentienummer: DITP-DIOV BM-MB CSC-BB 1472-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zien punt II.2.4)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-523651

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 160-367357

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
02-10-2018 10:00
Te lezen:
03-10-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
02-10-2018 10:00
Te lezen:
03-10-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

Er wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht dat: De opening van de offertes zal woensdag 3 oktober 2018 om 10uur uitgestelt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!