Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Rectificatie

Bouwen van een voetgangersbrug + structureel onderhoud A8

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17464
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
+32 16665750
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377263

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een voetgangersbrug + structureel onderhoud A8

Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A8/13-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221113 - Bouwen van voetgangersbrug

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

In deze aanneming worden twee soorten werkzaamheden rond de A8 uitgevoerd. Enerzijds de bouw van een stalen voetgangersbrug waarbij de dimensies van de doorsnedes van de stalen constructieëlementen moeten worden berekend, alsook de fundering. De bestaande beplanting dient gerooid te worden en randverhardingen dienen aangelegd te worden. En anderzijds een structureel onderhoud dat dient uitgevoerd te worden over verschillende zones langs de A8.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518849

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Middels dit rechtzettingsbericht wordt er een nieuwe versie van het bestek gepubliceerd en het ontbrekende V&G-plan. Het document ‘RB1 Overzicht wijzigingen’ bevat een overzicht met alle betreffende wijzigingen. De aanbestedingsdatum blijft ongewijzigd.