Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Project TR 190303 - Voorbereidende werken en funderingen van het Infrabel Academy Gebouw

Het bouw rijp maken van het terrein:
• Ontbossen
• Grondwerken en Grondafvoer
• Vrijmaken van de dakplaat van de metrotunnel
Funderingwerken
• Doorboringen dakplaat van de Metro tunnel
• Maken van verdeelbalken in de tunnel
• Maken van kolommen in de tunnel tot boven het tunneldak
• Herstellen van de dakplaat en het herstellen van de waterdichting.


Datum van verzending van deze aankondiging
07-07-2017
Publicatiedatum
25-08-2017
Deadline
13-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet
45262210 - Funderingswerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V.
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- De Belgische erkenning van aannemers van werken in de categorie D of E, klasse 4 of in een klasse
overeenkomstig het totale offertebedrag van het (de) perce(e)l(en) waarvoor ingeschreven wordt.
- Certificaat van "Quality Management System", volgens de normen EN ISO 9001:2000 of 2008;
- Ervaring: vijf opdrachten gedurende de laatste vijf jaren hebben uitgevoerd (of nog in uitvoering verkerende) in de nabijheid van in dienst
zijnde metro of treinsporen met een total gecumuleerde waarde van de werken van minstens 2.000.000 €;
- Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór
de uiterste datum voor het indienen van de offerte.
- Attest van de FOD Financiën uitgegeven in het kader van overheidsopdrachten en uitgegeven uiterlijk 15
dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de offerte en waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft
aan zijn fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD Financiën (de algemene administratie van de inning en
de invordering).

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D, E