Rectificatie

bestek 16.46.02b O-L-V-ten-Doorn, gebouw D4 brandveiligheidswerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zuidmoerstraat 125
Plaats
Eeklo
Postcode
9900
NUTS-code
BE233 - Arr. Eeklo
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dirk Snebbout
Telefoon
+32 93418206
E-mail
dirk.snebbout@coldt.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.coldt.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293569

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

bestek 16.46.02b O-L-V-ten-Doorn, gebouw D4 brandveiligheidswerken

Referentienummer: Van Wass Arch-16.46.02b-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Diverse bouwkundige werken in het kader van brandveiligheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538062

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-01-2018
Te lezen:
29-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Uiterste datum indienen offertes is gewijzigd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!