Rectificatie

Clusterbestek wegenonderhoud: Onderhoudswerken, herstellingswerken en herstellen van geleiderailconstructies van gewestwegen – 2 percelen: district West Limburg (717) en district Oost-Limburg (718)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289212

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289212

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Clusterbestek wegenonderhoud: Onderhoudswerken, herstellingswerken en herstellen van geleiderailconstructies van gewestwegen – 2 percelen: district West Limburg (717) en district Oost-Limburg (718)

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/36-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Limburg op de gewestwegen (N), meer bepaald in het district West-Limburg en Oost-Limburg, en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. Dit door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken van beperkte omvang en van niet structurele aard alsook om beschadigde metalen afschermende constructies te herstellen volgens de posten van de samenvattende opmeting.
Ook kan de plaatsing van beperkte nieuwe installaties van geleiderails worden opgedragen.
Dit contract omvat 2 toe te wijzen percelen, namelijk:
Perceel 1: West-Limburg – gewestwegen (N-wegen)
De opvolging van de uitvoering van dit contract gebeurt o.l.v. districtchef-uitvoering Christel Wathion (tel. 011 52 08 40)
Perceel 2: Oost-Limburg – gewestwegen (N-wegen)
De opvolging van de uitvoering van dit contract gebeurt o.l.v. districtchef-uitvoering Bart Aendekerk (tel. 089 86 93 30)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532116

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor het opmaken en indienen van uw offerte, moet u rekening houden met rechtzettingsbericht 1.pfd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!