Rectificatie

Polyvalent Centrum – Brieleke Wommelgem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur Wommelgem
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kaakstraat 2
Plaats
Wommelgem
Postcode
2160
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Leidend ambtenaar Nathalie Van Tassel
Telefoon
+32 33551257
E-mail
Nathalie.VanTassel@wommelgem.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wommelgem.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Polyvalent Centrum – Brieleke Wommelgem

Referentienummer: Wommelgem-BRW/M2/23122017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van een polyvalente zaal, buitenschoolse kinderopvang en jeugdontmoetingscentrum

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538568

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 248-522606

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende documenten beschikbaar

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!