GEMEENTE ETTERBEEK - REGIE VAN GRONDBELEID - DUURZAAM WIJKCONTRACT
Rectificatie

Regie van Grondbeleid - Duurzaam Wijkcontract - Restauratiewerken van het Haphuis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GEMEENTE ETTERBEEK - REGIE VAN GRONDBELEID - DUURZAAM WIJKCONTRACT
Nationaal identificatienummer
CQD - RF
Postadres
Oudergemlaan 113
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Maria DUKERS
Telefoon
+32 26272658
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.etterbeek.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Regie van Grondbeleid - Duurzaam Wijkcontract - Restauratiewerken van het Haphuis

Referentienummer: CQD-RF/2018/HAP

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212350 - Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-516910

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Kennisgeving van aanvullende informatie - Document dat aan de bijlagen wordt toegevoegd : "Carnet de restauration NL"