Rectificatie

Openbare procedure voor aanneming van werken. Referentie TE010815.P60: inkomzone west - OPG3 - perceel droge technieken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UZ Leuven
Nationaal identificatienummer
0419.052.173_22222
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Campus Gasthuisberg, administratief gebouw, dienst Materiaalbeheer, tav. Annelies Michiels, grijze pijl, 3de verdiep, Herestraat 49 te 3000 Leuven
Telefoon
-
E-mail
paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uzleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311229

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor aanneming van werken. Referentie TE010815.P60: inkomzone west - OPG3 - perceel droge technieken

Referentienummer: UZ Leuven-TE010815.P60-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De realisatie van de inkomzone vormt het sluitstuk voor de realisaties binnen het ziekenhuiskwadrant in aansluiting met het onderzoeks- en onderwijskwadrant. Het project omvat een ondergronds parkeergebouw voor de campussite Gasthuisberg, met daarin circa 1000 parkeerplaatsen en een k&r-zone. Daarenboven behelst het project onder andere een centraal ontsluitingspunt (stijg-en daalpunt) en een verbindingstunnel.
De totale oppervlakte van het project bedraagt 43.000 m².
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517229

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-260949

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Aanbestedingsstukken

Overige nadere inlichtingen

Beschikbaarheid van de documenten vraag en antwoord en de gewijzigde plannen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!