OZCS West-Brabant vzw
Aankondiging van een opdracht

uitbreiding SMI campus heerweg

De opdracht omvat de nieuwbouw en inrichting van een extra kleuterklas in de campus Heerweg van het Sancta Maria Instituut te Lembeek.

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OZCS West-Brabant vzw
Postadres
Paul Jansonstraat 57, 1020 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Piffet Roland Constant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

- Passende bankverklaring dient te worden bijgevoegd bij de offerte.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een lijst van onderaannemers die voor de vermelde opdracht kunnen worden ingezet.
Minimumeisen:
- Minimum 3 referenties van schoolgebouwen.
- Lijst van onderaannemers voor de zaken die gangbaar door de inschrijver in onderaanneming worden gegeven.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D