VIVAQUA
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Rioleringswerken in zes gemeenten van Vlaams-Brabant

Rioleringswerken in zes gemeenten van Vlaams-Brabant (Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Linkebeek, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem), waarvan VIVAQUA het saneringsnet beheert, voor een potentiële duur van vier jaar.
De werken hebben betrekking op de aanleg van rioolaansluitingen en op kleine herstellingen aan het rioolnet.
Door het potentiële bedrag van de werken is een erkenning niet vereist.

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het indienen van een aanvraag tot deelneming aan de opdracht wordt de kandidaat verondersteld op erewoord te verklaren dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 van artikel 66 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in speciale sectoren.
VIVAQUA behoudt zich het recht voor om, ofwel bij de kandidaat, ofwel rechtstreeks bij derden, deze verklaring te controleren.
De kandidaat is bovendien verplicht om bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen: een recent uittreksel uit het strafregister van de onderneming.

Economische en financiële draagkracht

Om zijn economische en financiële capaciteit aan te tonen, moet de kandidaat een gemiddelde jaarlijkse omzet van minstens 1 200 000,00 euro hebben behaald tijdens de laatste drie boekjaren vóór 2016.
Hij moet daarom bij zijn kandidaatsdossier een verklaring op erewoord voegen betreffende de totale omzet die hij behaald heeft tijdens de boekjaren 2013, 2014 en 2015.
Als de kandidaat zich beroept op de economische en financiële draagkracht van andere entiteiten, krachtens artikel 72 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, moet hij aan de aanbestedende dienst bewijzen dat hij voor de uitvoering van de opdracht over de nodige middelen beschikt door de verbintenis voor te leggen van die entiteiten om die middelen ter beschikking van de kandidaat te stellen.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Daartoe voegt hij bij zijn kandidatuur:
? een lijst met minstens 10 referenties van vergelijkbare opdrachten (aanleg rioolaansluitingen en/of herstellingswerken op het saneringsnet), uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar vóór de bekendmaking van deze raamovereenkomst; de lijst in kwestie bevat of moet zijn vergezeld van een volledige en nauwkeurige beschrijving van elk van de vermelde referenties; de inschrijver voegt voor elk van deze referenties een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bij;
? een beschrijving van het personeel en het materieel dat de kandidaat ter beschikking kan stellen om de raamovereenkomst uit te voeren; de rol, de bekwaamheden en de taalkennis van elk personeelslid moeten duidelijk naar voren komen. In dit kader moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij 3 ploegen van 2 arbeiders (waaronder 1 machinist per ploeg) en 1 werfopzichter ter beschikking kan stellen. Het personeel zal over de nodige bekwaamheden beschikken om werken aan het saneringsnet uit te voeren. De inschrijver zal eveneens aantonen dat de voorgestelde ploegen voldoen aan de eisen m.b.t. de taalkennis waarvan sprake in het bestek.
Gesteld dat de kandidaat een beroep doet op de capaciteiten van derden om aan te tonen dat hij de opdracht kan uitvoeren, moet hij absoluut bij zijn aanvraag tot deelneming voegen:
? het bewijs dat deze derde(n) zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt (bevinden), in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen
? het bewijs dat deze derde(n) beschikt (beschikken) over de technische capaciteit om de opdracht uit te voeren, in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen;
? een schriftelijke verbintenis van deze derde(n) om alle nodige middelen ter beschikking van de inschrijver te stellen.
Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn.