Aankondiging van een opdracht

BESTRATINGEN WEGENIS IN FUNCTIE VAN HET NIEUW VOETPADBELEID Perceel 1 : Wegeniswerken op diverse plaatsen in de hoevewijk Perceel 2: Rioolwerken in de Bosbessenlaan en Beukenlaan deel 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur Kuurne
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Marktplein 9
Plaats
KUURNE
Postcode
8520
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+56 737141
E-mail
Andy.Vandorpe@kuurne.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.kuurne.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293938

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
BUREAU CNOCKAERT NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
HOOGWEG 40
Plaats
WERVIK
Postcode
8940
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+56 311702
E-mail
info@cnockaert.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.cnockaert.be
Adres van het kopersprofiel
http://www.cnockaert.be

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293938

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
gemeentebestuur Kuurne
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Marktplein 9
Plaats
KUURNE
Postcode
8520
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Andy Vandorpe
Telefoon
+56 737141
E-mail
info@kuurne.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.kuurne.be
Adres van het kopersprofiel
http://www.kuurne.be

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BESTRATINGEN WEGENIS IN FUNCTIE VAN HET NIEUW VOETPADBELEID Perceel 1 : Wegeniswerken op diverse plaatsen in de hoevewijk Perceel 2: Rioolwerken in de Bosbessenlaan en Beukenlaan deel 2

Referentienummer:   Bureau Cnockaert nv-KU0018-P1-P2-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 1
Schoolomgeving Boomgaardstraat (aanleggen van drie verkeersplateau's)
Heraanleg fietspadverbinding tussen Bosbessenlaan en Boomgaardstraat
Elfde Julilaan
Wegenisweken Bosbessenlaan
Wegeniswerken Beukenlaan deel 1 en 2
Rode Kruisplein en Krokuslaan
Perceel 2
Rioolrenovatie Bosbessenlaan
Rioolrenovatie Beukenlaan

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel 1 : Wegeniswerken op diverse plaatsen in de hoevewijk

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Kuurne

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 Wegeniswerken op diverse plaatsen in de hoevewijk
Schoolomgeving Boomgaardstraat (aanleggen van drie verkeersplateau's)
Heraanleg fietspadverbinding tussen Bosbessenlaan en Boomgaardstraat
Elfde Julilaan
Wegenisweken Bosbessenlaan
Wegeniswerken Beukenlaan deel 1 en 2
Rode Kruisplein en Krokuslaan

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   80

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Bij de uitvoering van de werken zullen de aannemers van beide percelen hun uitvoeringswijze en planning op elkaar moeten afstemmen gelet op de belangrijke interactie tussen beide percelen.. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de werken dienen opgestart begin 2018


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel 2: Rioolwerken in de Bosbessenlaan en Beukenlaan deel 2

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Kuurne

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2: Rioolwerken in de Bosbessenlaan en Beukenlaan deel 2
Rioolrenovatie Bosbessenlaan
Rioolrenovatie Beukenlaan

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   20

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Fasering af te stemmen op de uitvoering van Perceel 1


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

categorie C
perceel 1 : klasse 4
perceel 2 : klasse 2

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   22-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   22-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   De opening van de offertes heeft plaats ten overstaan van de Burgemeester of Afgevaardigde in de raadszaal van het gemeentehuis van en te Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De bescheiden die in het bijzonder toepasselijk zijn kunnen, mits voorafgaandelijke storting op rekening nr. IBAN BE56 4683
1619 3188 - BIC KREDBEBB van Bureau Cnockaert, Hoogweg 40, 8940 Wervik en met vermelding van het BTW-nr. en dossiernr.
KU 0018, worden aangekocht aan de volgende voorwaarden (btw incl.): het bestek met bijlagen, de offertebescheiden (offerte
en samenvattende opmetingsstaat) en de plannen.
TOTALE VERKOOPPRIJS VAN DE OPDRACHTDOCUMENTEN:
Dossier KU 0018:375 eur (BTW incl.).
De digitale aanbestedingsdocumenten kunnen ook gratis digitaal opgevraagd worden via mail aan evelyn.lefevre@cnockaert.be
De aanbestedingsstukken kunnen niet opgevraagd worden in de periode van 22/12/2017 tot en met 03/01/2018.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
RAAD VAN STATE
Postadres
-
Plaats
BRUSSEL
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-12-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!