Stedenbouw Cel Openbare Ruimte
Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN MET ALS VOORWERP de Herinrichting van de Abdijstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stedenbouw Cel Openbare Ruimte
Nationaal identificatienummer
0207.373.429_24415
Postadres
Anspachlaan, 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.procurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314273

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN MET ALS VOORWERP de Herinrichting van de Abdijstraat

Referentienummer: VBX-Architecture-0602/V009/2018-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN MET ALS VOORWERP de Herinrichting van de Abdijstraat

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520012

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: N/A, Categorie: C
Te lezen:
Klasse: 3, Categorie: C 14.2 Financiële en economische draagkracht en technische en professionele bekwaamheid Bewijsstuk N°1 : Lijst van verrichte werken (art. 68, §4, 1° KB 18.04.2017) De inschrijver zal een verklaring op erewoord verstrekken (zie bijlage), met een lijst van de uitgevoerde werken gelijkaardig aan het voorwerp van de onderhavige opdracht [of, in voorkomend geval: gelijkaardig aan het voorwerp van het perceel of de percelen waarvoor de inschrijver een offerte indient] en die hij in de loop van de voorbije 5 jaar heeft uitgevoerd, ten minste met vermelding van: • hun aard; • hun bedrag; • de begin- en einddatum van de werken; • de volledige contactgegevens (naam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer) van hun publieke of private begunstigden. Deze lijst moet ten minste 3 gelijkaardige referenties bevatten met de huidige opdracht en dit met een minimumbedrag van € 250.000 excl. btw Bij elke referentie waarvan hieronder sprake is, zal de inschrijver een certificaat van goede uitvoering voegen: • opgesteld of medeondertekend door de bevoegde instantie indien het gaat om werken uitgevoerd voor publieke instanties; • opgesteld of medeondertekend door de aankoper van de privéonderneming of bij gebrek verklaard op eer door de aannemer, indien het gaat om werken uitgevoerd voor privéondernemingen.

Overige nadere inlichtingen

Duidelijkheid : erkenning en Lijst van verrichte werken