Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

L50A: Uitbraak voetblokjes Bellem-Aalter.

• Uitbraak en afvoer van voetblokjes van de bovenleidingspalen op L50A Bel-lem-Aalter
• Wegbranden en afvoeren van het resterende stukje paal
• Wegbreken en afvoeren van funderingen die uitsteken boven het voetpad en aanvullen van de ontstane holte
• enz.


Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
15-11-2017
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45112600 - Uitgraven en opvullen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel Asset Management
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
eddy.vanlandeghem@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oor-sprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is ge-weest voor een misdrijf bedoeld in artikel 67 van de Wet van 17.06.2016 en het artikel 67 van het KB Plaatsing van 18.06.2017.
Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes weken te rekenen vanaf de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.
- Overeenkomstig artikel 68 van het KB Plaatsing van 18.06.2017, een origineel attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen. Dit attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, dient het recentste attest in uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Overeenkomstig artikel 68 van het KB Plaatsing van 18.06.2017, een origineel attest uitgereikt door de bevoegde Belgische en/of buitenlandse overheid dat bevestigt dat de inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest mag niet ouder zijn dan zes weken te rekenen vanaf de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.
- Een origineel attest van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde over-heidsinstantie van het betrokken land. Dit attest mag niet ouder zijn dan zes weken te rekenen vanaf de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvra-gen tot deelneming/offertes.
Als een inschrijver, die in één van de in de artikelen 67 of 69 van de Wet van 17.06.2017 bedoelde situaties verkeert, zich wil beroepen op corrigerende maatrege-len overeenkomstig artikel 70 van dezelfde Wet, dient hij de ondernomen maatrege-len expliciet te omschrijven in zijn offerte.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1 of hoger, Ondercategorie: H2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!