Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw van 19 appartementen en 22 ondergrondse parkings, M.Duchéhof 41-55, 1800 Vilvoorde

Nieuwbouw van 19 appartementen en 22 ondergrondse parkings, M.Duchéhof 41-55, 1800 Vilvoorde

Publicatiedatum
23-10-2015
Deadline
02-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres
Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2.413.401,07

Waarde: 2413401.07 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

D (Bouwwerken) , Klasse 6
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 6