Rectificatie

R/002078 Herk-de-Stad - Stapstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer
0477.445.084_26906
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lydia Vandezande
Telefoon
+32 11266338
E-mail
aankoop.werken@fluvius.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341813

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R/002078 Herk-de-Stad - Stapstraat

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R002078 HD Stap.-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst vooral:- Signalisatie van de werken- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …- Grondwerken- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen- Plaatsen van RWA en DWA-riolering- Het realiseren van RWA en DWA huisaansluitingen- Belijningen en bebordingen (signalisatie)- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-514641

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Rechtzetting.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!