Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Rectificatie

R/002078 Herk-de-Stad - Stapstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer
0477.445.084_26906
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lydia Vandezande
Telefoon
+32 11266338
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341813

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R/002078 Herk-de-Stad - Stapstraat

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R002078 HD Stap.-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst vooral:- Signalisatie van de werken- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …- Grondwerken- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen- Plaatsen van RWA en DWA-riolering- Het realiseren van RWA en DWA huisaansluitingen- Belijningen en bebordingen (signalisatie)- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-514641

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
17-06-2019 16:10
Te lezen:
24-06-2019 16:10

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
17-06-2019 16:10
Te lezen:
24-06-2019 16:10

Overige nadere inlichtingen

Rechtzetting.