Rectificatie

Proj. 23.195/1 - Opwijk, buffering project 20421 - aansluiting Molenstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289727

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Proj. 23.195/1 - Opwijk, buffering project 20421 - aansluiting Molenstraat

Referentienummer: AQFINFRA-23195lot1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Project 23.195/1 - Opwijk, buffering project 20421 aansluiting Molenstraat
Rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :
* voorbereidende werken
* graven van grachten en bufferingszones
* maken van kopmuren en overstortconstructies in ter plaatse gestort beton
* maken van bruggen in ter plaatse gestort beton en voorgespannen welfsels
* plaatsen van beschoeiing (kasseibeschoeiing)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533234

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
01-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
01-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:30

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : De openingszitting wordt uitgesteld naar 22/12/2017 om 09u30.