Rectificatie

E34: Structureel onderhoud fase 5 Vakken ‘oud-Turnhout Arendonk’ en ‘Kanaal Nederlandse grens’

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mustafa Aktas
Telefoon
+32 32246900
E-mail
mustafa.aktas@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322572

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

E34: Structureel onderhoud fase 5 Vakken ‘oud-Turnhout Arendonk’ en ‘Kanaal Nederlandse grens’

Referentienummer: AWV A'pen-X10-A21-102_1M3D8E-18-42-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233140 - Wegwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

DEEL 1 en DEEL 2Van oud-Turnhout tot Arendonk en van Kanaal Dessel Schoten tot de Nederlandse grens bestaat de wegverharding van de E34 uit doorlopend gewapend beton. Deze verharding heeft zijn tijd gehad. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil met onderhavig contract de bestaande verharding van deze vakken volledig opbreken. Na de opbraak zal dit vak voorzien worden van asfaltverharding.Werken zijn gelegen tussen 44k500 tot 47k500 en 53k000 tot 58k000. De rijbaan richting Antwerpen wordt eerst aangepakt. Over deze zone wordt tijdens de tweede fase over de tussenlaag gereden. De rijbaan richting Nederland wordt aansluitend aangepakt . Hier wordt een definitieve toplaag voorzien.Aansluitend hieraan wordt tijdens een weekend de rijbaan richting Antwerpen voorzien van een definitieve toplaag en bijhorende markeringen. DEEL 3Structureel onderhoud langsheen E34

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529586

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-442464

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

Rectificatiebericht nr 01 van 05/11/2018 : 1) de aanbesteding wordt verdaagd naar 19/11/2018 om 11u15 2) er wordt een nieuw bestek opgeladen bij de documententab , waarbij op volgende pagina's wijzigingen werden aangebracht : - pag 22 onder art 92 onder DEEL 1 EN DEEL 2 werd volgende zin toegevoegd >>de waarborgtermijn voor de markeringen wordt echter vastgesteld op 3 jaar - op pag 22 art. 92 onder DEEL 3 werd volgende zin toegevoegd : De waarborgtermijn voor de markeringen wordt echter vastgesteld op 3 jaar - op pag 60 wordt onder punt 2.3.4.2 bepaling van de zichtbaarheid bij nacht de zin " Niveau R5 wordt minstens gehaald " vervangen door volgende zin " Niveau R3 wordt minstens gehaald ".

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2115 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!