SCRL Le Logement Molenbeekois
Rectificatie

OPdracht van werken : BRANDVEILIGHEID

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
SCRL Le Logement Molenbeekois
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Jan-Baptistvoorplein 27
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Eric Vandenblock
Telefoon
+32 24140372
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24119880

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/logement/le-logement-molenbeekois

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPdracht van werken : BRANDVEILIGHEID

Referentienummer: Chantier n° 2500/2006/24/01

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521827

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Ajout des inventaires amiante en Français et en Neerlandais pour les diverses adresses