Gemeente Wuustwezel
Aankondiging van een opdracht

Herpublicatie - Het slopen van een bestaand schoolgebouw en bouwen van nieuwe schoolgebouwen en 12 appartementen en het verbouwen van de Tiendenschuur

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Wuustwezel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gemeentepark 1
Plaats
Wuustwezel
Postcode
2990
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Joeri De Block
Telefoon
+32 36904653
E-mail
[email protected]
Fax
+32 36904602

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.wuustwezel.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
LV-architecten bvba
Nationaal identificatienummer
BE 0808.712.259
Postadres
Dorpsstraat 89
Plaats
Wuustwezel
Postcode
2990
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Luk Vorsselmans
Telefoon
+32 36671286
E-mail
[email protected]
Fax
+32 36671287
Hoofdadres
www.LV-architecten.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/621/04/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herpublicatie - Het slopen van een bestaand schoolgebouw en bouwen van nieuwe schoolgebouwen en 12 appartementen en het verbouwen van de Tiendenschuur

Referentienummer:   140614

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45214210 - Bouwen van basisschool

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Schoolgebouwen >GBS 't Blokje (Kerkblokstraat)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:  

Einde:   01-06-2021

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De financieel-economische draagkracht moet door de Inschrijver worden bewezen aan de hand van drie criteria:
a) een passende bankverklaring;
b) verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid;
c) voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de Opdracht te kunnen uitvoeren.
De Inschrijver moet aantonen dat hij cumulatief aan deze drie criteria voldoet zoals hierna verder bepaald.
a) Passende bankverklaring
De Inschrijver moet verplicht een verklaring opgesteld en ondertekend door de bank overeenkomstig het model toegevoegd in Bijlage 2.
Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld en mag maximaal drie maanden oud zijn. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd.
b)Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
De Inschrijver voegt de nodige verklaringen toe van de verzekeraar of de makelaar. In geval van een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor deze Opdracht wordt een bindende bevestigingsbrief toegevoegd van de makelaar en/of de verzekeraar waarin wordt bevestigd dat de verzekering zal worden afgesloten indien de Opdracht aan de Inschrijver wordt toegewezen.
Deze verklaringen moeten in het Nederlands zijn opgesteld, geldig zijn én mogen maximaal drie maanden oud zijn. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd.
c)Voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de Opdracht te kunnen uitvoeren
De Inschrijver dient over een normale financiële toestand te beschikken waardoor deze in staat is om de Opdracht tot een goed einde te brengen. Bij de beoordeling van de normale financiële toestand zal rekening worden gehouden met de specificiteit van de beroepsactiviteit waartoe de betrokken onderneming behoort.
De Inschrijver voegt één exemplaar van de jaarrekening van het laatste afgesloten boekjaar.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De technische bekwaamheid en de beroepsbekwaamheid van de Inschrijver is van zeer groot belang en dient te worden bewezen.
De Opdrachtnemer(s) die met de uitvoering van de werken zullen worden belast, moet(en) dan ook :
- Een bewijs van erkenning voorleggen. Onverminderd de toepassing van artikel 12 van het KB van 14 januari 2013 moeten ook al de personen die in enig stadium als onderaannemer optreden verplicht voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie die overeenstemt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse.
- Gedurende de laatste vijf jaar voorafgaand aan de uiterste datum om een Offerte in te dienen, verantwoordelijk zijn geweest (alleen of in samenwerkingsverband) voor het bouwen van minstens drie projecten in opdracht van een publiekrechtelijke instantie met een realisatiekost van minstens 4.000.000 euro excl. BTW, waarvan minstens één “gemengd” project (bestaande uit een publiek gedeelte en een gecommercialiseerd privaat gedeelte).
- Gedurende de laatste vijf jaar voorafgaand aan de uiterste datum om een Offerte in te dienen verantwoordelijk zijn geweest voor minstens één project omvattende het bouwen van een school of schooluitbreiding met een realisatiekost van minstens 1.000.000 euro excl. BTW.
De referenties dienen gedocumenteerd te zijn aan de hand van een beschrijving met minstens de financiële en technische gegevens, plannen en foto’s van het project. Hieraan worden attesten van goede uitvoering toegevoegd. De attesten vermelden de contactpersoon, het bedrag, de plaats en het tijdstip en bevestigen de goede uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst.
De Inschrijver kan zich voor zijn financiële, economische draagkracht en technische bekwaamheid beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, bijvoorbeeld een onderaannemer. In dat geval toont hij de Aanbestedende Overheid aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de Inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   14-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   13-03-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   14-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Gemeentehuis

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Dhr. P. Van Leuven, beleidscoördinator openbare werken Dhr. J. De Block, gebouwenbeheerder Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De Aanbestedende Overheid zal een infosessie en plaatsbezoek organiseren op donderdag 10 augustus 2017 (plaatsbezoek om 10.00u, infosessie om 11.00u).
De Inschrijver heeft alleszins de plicht om de locatie voor de uitvoering van de Opdracht voorafgaand aan de indiening van een Offerte te bezoeken.
Aan de onderaannemers wordt niet toegestaan dat zij een bijkomend plaatsbezoek vragen, zij dienen desgevallend de Inschrijver te vergezellen op het plaatsbezoek.
Het betreft een herpublicatie, volgend op een originele publicatie.
Volgende documenten worden toegevoegd aan het dossier:
140614_bijkomende vragen omtrent bestek_versie_2017_08_25
intentieverklaring_sociaal_actieplan
actieplan sociale impact
140614_verslag plaatsbezoek en infosessie
De opdrachtdocumenten zijn tevens te koop (op papier en/of digitaal) bij de ontwerper tegen de kostprijs van 90 euro (digitaal, inclusief verzendingskosten, exclusief BTW) of 800 euro (op papier, inclusief verzendingskosten, exclusief BTW).
Het bedrag dient te worden overgeschreven op rekeningnummer (Crelan) BE44 8601 0404 8545, op naam van LV-architecten bvba.
OPGELET: er dient rekening te worden gehouden met de sluitingsperiode van de kantoren van de ontwerper tijdens het bouwverlof (van 10 juli 2017 tem 30 juli 2017).
Informatiesessie:
10/08/2017 om 11.00
GBS 't Blokje (Kerkblokstraat), Kerkblokstraat 16 te 2990 Loenhout

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-08-2017