Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Rectificatie

KASOG-2 TISL leslokalen & trappen Mechanica & sporthal

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mosselerlaan 110
Plaats
GENK
Postcode
3600
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 473961213
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://web.tisl.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280575

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

KASOG-2 TISL leslokalen & trappen Mechanica & sporthal

Referentienummer: KASOG-2 Renovatie TISL leslokalen & trappen Mechanica & sporthal-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit dossier maakt deel uit van een bouwaanvraag voor renovatiewerken in schoolgebouwen. Deze bouwaanvraag bestaat uit werken in 4 gebouwen.
EPB-regelgeving strikt te volgen.
Wij beogen bij deze aanbesteding dossier 2 o.a.:
• GECOMPARTIMENTEERDE TRAPHAL TUSSEN SPORTHAL EN ATELIER volgens de geldende normeringen en het advies van de brandweer
• VERNIEUWEN EN INRICHTEN VAN LESLOKALEN BIJ SPORTHAL
• MAKEN VAN GANG EN TRAPPEN NAAR LESLOKALEN BIJ SPORTHAL
• VERNIEUWEN EN INRICHTEN VAN LESLOKAAL BIJ ATELIER
• WASZALEN,
• TRAPHAL, … AFDELING MECHANICA EN KOELINSTALLATIES in de tussenbouw atelier/mechanica en de sporthal in het gebouw langs de Collegelaan van TISL.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524303

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanvulling: Ingenieursstudie toegevoegd. Zie document 17026 bij bestekdocumenten.