Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

4900001877 - Verfwerken aan de 70 kV-lijn Gerdingen - Maaseik

De opdracht betreft onderhouds- en schilderwerken aan de 70 kV-lijn van Gerdingen - Maaseik. In totaal dienen er 61 masten geschilderd te worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
10-11-2017
Deadline
27-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45442121 - Schilderen van installaties
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
May Denier - Lydia Vandezande
E-mail
publicaties@infrax.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Uittreksel uit het strafregister bijvoegen inzake het bedrijf (opvraagbaar via
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/
uittreksel_strafregister)
2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen
3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.
 Aangaande Belgische opdrachtnemers:
De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Infrax.
De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet
onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 68 van het KB plaatsing speciale sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling va zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
 Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:
De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De opdrachtnemer toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
• een lijst van minimum 3 referenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 5 jaren. Bij de referenties moeten minstens de opdrachtgever, de omvang van de opdracht, eventuele onderaannemers waarop beroep is gedaan opgegeven worden.
• een beschrijving van de maatregelen inzake kwaliteitsborging en veiligheid. De opdrachtnemer kan een VCA attest op het niveau van de onderneming voorleggen als voldoende bewijs of een ander bewijs dat de onderneming een gelijkwaardig veiligheidsbeheerssyteem heeft. De bedrijfsorganisatie dient informatie te verstrekken over haar interne veiligheid, gezondheid en haar performantie m.b.t. veiligheid gezondheid en milieu (onder meer: historieke ongevallen, incidenten, etc over de laatste 3 jaar), haar opleidingsprogramma's e.d.

Eventuele minimumeisen:

De aanbestedende overheid acht de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, de erkenning: klasse 3 (tot 500.000 EUR) en categorie F3.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!