Scherpenheuvel-Zichem
Rectificatie

Scherpenheuvel_Zichem: onderhoudspacht wegen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scherpenheuvel-Zichem
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
August Nihoulstraat 13-15
Plaats
Scherpenheuvel-Zichem
Postcode
3270
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Natalie Smeulders
Telefoon
+32 13352413
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.scherpenheuvel-zichem.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281586

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Scherpenheuvel_Zichem: onderhoudspacht wegen

Referentienummer: Scherpenheuvel-Zichem-onderhoudspacht wegen-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Wegenis- en rioleringswerken verschillende straten te Scherpenheuvel-Zichem. De opdracht bestaat uit:
-Affrezen van bestaande asfaltverharding;
-Opbreken van verhardingen en lijnvormige elementen;
-Aanleg van betonverhardingen;
-Aanleg van asfaltverhardingen;
-Aanleg van betonstraatstenen;
-Aanpassen bovenbouw riolering;
-Het leveren, plaatsen en in stand houden van de signalisatie verschillend van de werfzone tijdens de werken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525100

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het bestek is toegevoegd aan de origineel opgeladen documenten.