Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Rectificatie

Sloping en uitbreiding schoolgebouw Perceel Ruwbouw & Voltooiing & Eerste Uitrusting turnzaal

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Nationaal identificatienummer
0435.618.783_527056
Postadres
Okegemdorp 2
Plaats
Okegem
Postcode
9400
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ivan Schalley
Telefoon
+32 54690074
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.vbokegem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377475

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sloping en uitbreiding schoolgebouw Perceel Ruwbouw & Voltooiing & Eerste Uitrusting turnzaal

Referentienummer: DVA-18.32.08.09-1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Sloping voormalige kloosterwoning, uitbreiding schoolgebouw met turnzaal en administratie, 1ste uitrusting turnzaal

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518906

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Naar aanleiding van vragen op het forum, hebben wij heden volgende documenten toegevoegd op het platform : - Plan Stabiliteit - Beschrijving en gedetailleerde meetstaat art. 47.92 dakisolatie in excel en pdf. - volledige aangepaste samenvattende meetstaat incl. art. 47.92 in excel en pdf.