Anderlechtse Haard n.v.
Rectificatie

Werken voor de installatie van centrale verwarming en SWW op de site Shakespeare te 1070 Anderlecht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Anderlechtse Haard n.v.
Nationaal identificatienummer
Projet
Postadres
Bergensesteenweg 595
Plaats
Brussel (Anderlecht)
Postcode
1070
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jonathan ROGER
Telefoon
+32 25567783
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25567789

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.foyeranderlechtois.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werken voor de installatie van centrale verwarming en SWW op de site Shakespeare te 1070 Anderlecht

Referentienummer: 2020/2017/03/01/

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532262

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Geraamde totale waarde
Te lezen:
Geraamde totale waarde : 1.630.750,00 EUR zonder BTW

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Geraamde totale waarde
Te lezen:
Geraamde totale waarde : 1.630.750,00 EUR zonder BTW

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Minimumeisen: Klasse: 5 Categorie: D17 De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. Gelieve naar keuze volgende bepaling al dan niet in te voegen: De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van : - een referentie waaruit blijkt dat hij gedurende de afgelopen 5 jaar van publicatie van deze aankondiging, een opdracht heeft volbracht, betreffende de installatie van de centrale verwarming met hoge rendementsketels, beantwoordend aan onderstaande eigenschappe: betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de verwarmingwerken excl. BTW groter of gelijk aan 1.200.000,00 euro ; betrekking hebben gehad op de bouw of renovatie van een voor huisvesting bestemd gebouw met minstens 100 wooneenheden. De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten: 1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na (datum publicatie min 5 jaar) en vóór de datum van ontvangst van de offerten. 2) alsook de documenten met de volgende informatie: a. het totale bedrag van de werken excl. BTW; b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden. Overeenkomstig artikel 39 van het “plaatsingsbesluit” waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte: op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht) Eventuele minimumeisen: 2 Categorie D17 - Klasse 5 Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 5
Te lezen:
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Minimumeisen: Klasse: 5 Categorie: D17 De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. Gelieve naar keuze volgende bepaling al dan niet in te voegen: De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van : - een referentie waaruit blijkt dat hij gedurende de afgelopen 5 jaar van publicatie van deze aankondiging, een opdracht heeft volbracht, betreffende de installatie van de centrale verwarming met hoge rendementsketels, beantwoordend aan onderstaande eigenschappe: betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de verwarmingwerken excl. BTW groter of gelijk aan 1.200.000,00 euro ; betrekking hebben gehad op de bouw of renovatie van een of meer voor huisvesting bestemd gebouwen met minstens 100 wooneenheden. De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten: 1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na (datum publicatie min 5 jaar) en vóór de datum van ontvangst van de offerten. 2) alsook de documenten met de volgende informatie: a. het totale bedrag van de werken excl. BTW; b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden. Overeenkomstig artikel 39 van het “plaatsingsbesluit” waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte: op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht) Eventuele minimumeisen: 2 Categorie D17 - Klasse 5 Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 5

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
28-11-2017 11:00
Te lezen:
06-12-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à mercredi 6 décembre 2017, 11.00.