Rectificatie

Infrastructuurwerken aanleg fietspad N134 Lille-Kasterlee.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Lille
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rechtestraat 44
Plaats
Lille
Postcode
2275
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Johan Bockx
Telefoon
-
E-mail
johan.bockx@lille.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lille.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293550

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Infrastructuurwerken aanleg fietspad N134 Lille-Kasterlee.

Referentienummer: IOK-470039-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het aanleggen van fietspaden langs de N134 van kmpt.0 tot kmpt.6 met bijhorende opbraak- en herstelwerken en herinrichting van kruispunten en spoorwegovergang.
Rioleringswerken in het kader van de optimalisatie van de toevoer vanuit Poederlee/Lille door het aanleggen van een nieuwe persleiding met grotere diameter richting RWZI en de aansluiting van Heerle door middel van een 2DWA-pompstation.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537174

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 240-497432

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing downloadlink aanbestedingsdocumenten (link werkte niet).