Rectificatie

Hotelschool Ter Duinen Koksijde - REG investering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Hotelschool Ter Duinen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Houtsaegerlaan 40
Plaats
Koksijde
Postcode
8670
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nick Demaree
Telefoon
+32 58511198
E-mail
nick.demaree@hotelschoolterduinen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.hotelschoolterduinen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hotelschool Ter Duinen Koksijde - REG investering

Referentienummer: Felix-felix-16.23-F02_1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261215 - Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

isoleren - dakbedekking en PV panelen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538091

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
In plaats van:
nick.demaree@hotelschoolterduinen.be
Te lezen:
nick.demaree@hotelschoolkoksijde.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
In plaats van:
nick.demaree@hotelschoolterduinen.be
Te lezen:
nick.demaree@hotelschoolkoksijde.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D8
Te lezen:
Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D8

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!