vzw Hotelschool Ter Duinen
Rectificatie

Hotelschool Ter Duinen Koksijde - REG investering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Hotelschool Ter Duinen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Houtsaegerlaan 40
Plaats
Koksijde
Postcode
8670
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nick Demaree
Telefoon
+32 58511198
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.hotelschoolterduinen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hotelschool Ter Duinen Koksijde - REG investering

Referentienummer: Felix-felix-16.23-F02_1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261215 - Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

isoleren - dakbedekking en PV panelen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538091

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
In plaats van:
[email protected]
Te lezen:
[email protected]

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
In plaats van:
[email protected]
Te lezen:
[email protected]

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D8
Te lezen:
Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D8

Overige nadere inlichtingen

-