Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Wegeniswerken Hamelstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Signalisatie van werken;
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen,…;
- Grondwerken;
- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk indien nodig;
- Aanleg kantstroken en boordstenen in natuursteen;
- Aanleg verhardingen in natuursteen;
- Aansluiten van straatkolken op de riolering;
- Herstelling huisaansluitingen waar nodig;
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Truiden
Postadres
Stadskantoor - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Clerinx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Elke inschrijver voegt bij zijn inschrijving een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong herkomst op naam van de inschrijver. Dit uittreksel is niet ouder dan 3 maanden.
Bewijs van juridische draagkracht (verklaring op erewoord).

Economische en financiële draagkracht

Bewijs van financiële draagkracht (passende bankverklaring)

Eventuele minimumeisen:

idem

Vakbekwaamheid

Vereiste erkenning: categorie C, klasse 3

Eventuele minimumeisen:

idem
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!