Aquafin NV - Directie Asset Management
Rectificatie

V1357006-V0014017 - Stabroek en Oostende, vervangen van twee wandafsluiters in Vlaanderen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312839

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

V1357006-V0014017 - Stabroek en Oostende, vervangen van twee wandafsluiters in Vlaanderen

Referentienummer: AQFINFRA-V1357006-V0014017-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

V1357006-V0014017 - Stabroek en Oostende, vervangen van twee wandafsluiters in Vlaanderen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-518045

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
14-08-2018
Te lezen:
04-09-2018

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Deadline indienen offertes wordt verplaatst naar 04/09/2018 om 11.10 uur. Het verplicht plaatsbezoek kan alsnog plaatsvinden na afspraak. Gelieve hiervoor Tristan Daemen via +32 (0)496 40 11 60 of [email protected] te contacteren.