Aquafin NV - Directie Asset Management
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

V0034007.9 - RWZI Lokeren - Elektrische werken slibverwerking

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
Elektrische werken slibverwerking


Datum van verzending van deze aankondiging
10-08-2017
Publicatiedatum
10-08-2017
Deadline
08-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart De Wael
Telefoon
+32 34504511
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282546