Infrabel - Directie Asset Management Area Center
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Gemeente Ukkel Lijn 26 Km 17.368 Onderbrugging St-Jobsesteenweg Vernieuwen van de waterdichte rok

- spoorwerken;
- behandelen van kabels en betonnen kabelsleuven;
- grondwerken;
- vernieuwen van de waterdichte rok;
- opvullen van mijnkamers met schuimbeton


Datum van verzending van deze aankondiging
14-06-2018
Publicatiedatum
14-06-2018
Deadline
14-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45221119 - Brugrenovatiebouw
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management Area Center
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Het loutere feit van de indiening van de offerte vormt een impliciete
verklaring op erewoord van de inschrijver dat hij zich niet bevindt in
een toestand van uitsluiting zoals bedoeld in artikel 67 t.e.m. 69 van
de Wet van 17.06.2016.
De volgende documenten dienen aan de offerte te worden toegevoegd:
Een uittreksel uit het strafregister
RSZ-attest artikel 68 KB 18.06.2017
Recent fiscaal attest afgeleverd in het raam van de Wet op de Overheidsopdrachten artikel 68 KB 18.06.2017
Een origineel attest van niet-failissement

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Categorie E klasse 3 of hoger,