De ideale woning
Aankondiging van een opdracht

SCHOTEN-Gasketelplein-nieuwbouw van 20 appartementen

SCHOTEN-Gasketelplein-nieuwbouw van 20 appartementen

Publicatiedatum
23-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211300 - Bouwen van woningen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De ideale woning
Postadres
Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Gwen Heylen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 6