Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitvoering van de bouwkunde en de voltooiingen van de stations “Grondwet” en “Fonsny” (metro-tramway) en de verschillende tunnels segmenten (segmenten C3h-C4a-C4f et C4g tussen de stations Anneessens en Zuidstation).

Deze opdracht van werken betreft de uitvoering van de bouwkunde en de voltooiingen van de stations “Grondwet” en “Fonsny” (metro-tramway) en de verschillende tunnels segmenten (segmenten C3h-C4a-C4f et C4g tussen de stations Anneessens en Zuidstation).
De uit te voeren werken bevatten:
• De vernieling en na de werken, de terug-in-staat-stelling van de bovengrondse inrichtingen van de Lemonnier laan, de Stalingrad laan, de Zuidlaan, Jamar laan en Fonsny laan
• Een station “Grondwet” (segment C4a), onder de Stalingrad laan en de Zuidlaan (lengte van ongeveer 205 m voor het metro station en 120 m voor de trams station):
- 3 perrons op peil -3 voor de lijn premetro Noord – Zuid
- 2 perrons op peil -2 voor tramways
- 1 hoofd mezzanine onder de Zuidlaan dienstdoende alle perrons
- 1 bijkomstige mezzanine aan het kruispunt Stalingrad /Fontaine inbegrepen de technische lokalen, de trappen, de liften en de roltrappen.
• Twee baanvakken voor de metro tunnel :
- een metro tunnel (segment C3h), van een lengte van ongeveer 210 m gedeeltelijk onder het Zuidpaleis, tussen het bestaand segment C3g en het nieuw station Grondwet;
- een metro tunnel (segmenten C4c & C4d) tussen het station Grondwet en het bestaand segment C4b (ongeveer 270 m), onder de Grondwetplaats en de Jamar laan.
• Twee segmenten voor de tramway tunnel :
- Een tramway tunnel (segment C4g) onder de Zuidlaan en de Fonsnylaan, tussen het station “Grondwet”, de bestaande tram tunnel en het bestaand segment C4e (ongeveer 300 m inbegrepen de 125 m van de bestande aan te passen verkeerstunnel);
- Een tramway tunnel (segment C4f) onder de Fonsnylaan tussen het bestaand segment C4e en de Denemarkenstraat ( ongeveer 450 m inbegrepen de uitgangskoker).
• De aanpassing van het bouwkunde van een voormalige verkeerstunnel in een tramtunnel
• De aanpassing van het bouwkunde van het bestaand station Fonsny, de trap- en roltrapkokers, de inplanting van de twee liften, de dienstlokalen en de voltooiing van het dit station.

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234121 - Werkzaamheden voor trambaan
45234122 - Werkzaamheden voor metro
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Postadres
Koningsstraat, 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Elke onderneming (rechtspersoon) mag slechts één kandidatuurdossier indienen, ofwel in haar naam, ofwel in het kader van een tijdelijke handelsvennootschap. De handelsvennootschapen moeten ten laatste gedeclareerd worden aan de introductie van het dossier in zicht van de selectie van de kandidaten
De kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden voor de kwalitatieve selectie die aangetoond worden door volgende documenten die verplicht gevoegd moeten worden aan de offerte, op straffe van nietigheid
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingscriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 66 § § 1 en 2 en 67 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van de overheidsopdrachten in de speciale sectoren.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuw rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver (enzovoorts, indien dit nodig is).
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver als beste gerangschikt is.
De control zal op de RSZ (artikel 67 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012) richten.
Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing “Digiflow” – uitsluitend voor de Belgische inschrijvers), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
De kandidaten zijn verplicht alle vragen te beantwoorden of alle inlichtingen en documenten te verstrekken die de aanbestedende overheid vraagt om te verifiëren of de kandidaat zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting. Indien de kandidaat weigert de vragen te beantwoorden of de inlichtingen en/of documenten te verstrekken, kan dit aanleiding geven tot de uitsluiting van de kandidatuur van de betrokken kandidaat.
De inschrijver is er aan gehouden de vereiste inlichtingen en documenten voor te leggen zelfs wanneer hij deze reeds heeft bezorgd in de loop van een andere procedure georganiseerd door dezelfde Aanbestedende overheid.
Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschap of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een « toestand van uitsluiting » bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvennootschap of de feitelijke vereniging. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief van 10 februari 1998).
De kandidaten moeten de volgende documenten bezorgen aan de MIVB :
• Een verklaring op erewoord dat de kandidaat, in staat is om communiceren, schriftelijk en mondeling, in het Frans en in het Nederlands met zijn contacten van de MIVB
• Recente attesten van de bevoegde administraties dat de kandidaat in orde is inzake de directe belastingen en taxen en de bijdragen aan sociale zekerheid. Voor de buitenlandse inschrijvers, een verklaring op erewoord waarbij de inschrijver bevestigt dat hij in orde is met dezelfde verplichtingen of met analoge of gelijkaardige verplichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
• De buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronisch middel deze documenten desgevallend gratis door de MIVB kunnen worden bekomen.
• In het geval dat meerdere ondernemingen als kandidaat in de vorm van een tijdelijke vennootschap, de status van hun inzet en de benoeming van de leidende onderneming moet bewezen worden door officiële documenten. Alle leden van de tijdelijke onderneming moet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname
Erkenning :
De aanbestedende instantie gaat ervan uit dat voor het voorwerp van deze overheidsopdracht een erkenning vereist is in klasse 8 en categorieën D en E.
Om te bewijzen dat de wetgeving betreffende de erkenning nageleefd werd, voegt de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming:
- Ofwel het bewijs van zijn erkenning op de lijst van erkende aannemers klasse 8 categorieën D en E van erkende aannemers in België;
- Ofwel het bewijs van zijn erkenning klasse 8 categorieën D en E op een officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Unie; in dat geval voegt hij bij zijn kandidatuurstelling, een dossier waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereiste inzake gelijkwaardigheid van een erkenning bedoeld in artikel 5 van de wet van 20 maart 1991 die de erkenning van aannemers van werken regelt
- Ofwel vermelden dat hij de toepassing inroept van artikel 3, § 1er, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken; in dat geval voegt hij bij zijn kandidaatstelling een dossier waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten van de klasse en van de categorie of subcategorieën van de in aanmerking te nemen erkenning.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat moet aantonen dat hij beschikt over voldoende economische draagkracht voor de uitvoering van de opdracht beheerst door de CSC MIVB-SSD/1444 “Uitvoering van de bouwkunde en de voltooiingen van de stations “Grondwet” en “Fonsny” (metro-tramway) en de verschillende tunnels segmenten (segmenten C3h-C4a-C4f et C4g tussen de stations Anneessens en Zuidstation)” zonder financieel risico als gevolg voor de aanbestedende overheid.
Met het oog op deze evaluatie, zal de kandidaat bij zijn kandidaatstelling, een kopie dienen te voegen van zijn gewone en geconsolideerde jaarrekeningen (of, als de kandidatuur uitgaat van een tijdelijke handelsvennootschap, van elk van zijn leden) van de voorgaande drie jaarboeken, goedgekeurd door de commissaris of door een daaraan gelijkgestelde accountant (minimum: balans, resultatenrekening, toelichting bij de jaarrekening, jaarverslag en verslag van de commissaris of gelijkgestelde accountant).
Hierna zijn de elementen beschrevende door de aanbestede overheid in beschouwing genomen zullen worden voor de evaluatie van de economische en financiële draagkracht.
Omzet :
De kandidaatstelling moet minstens één aannemer bevatten in de realisatie van gebouwen en/of burgerlijke bouwkunde die het volgende gerealiseerd heeft:
- Voor de afgelopen drie boekjaren: een gemiddelde jaarlijkse omzet van ten minsten 50.000.000 EUR BTW excl. voor de drie boekjaren.
Bovendien moet de tijdelijke handelsvennootschap desgevallend, in haar geheel, het volgende gerealiseerd hebben:
- Voor de afgelopen drie boekjaren: een gemiddelde jaarlijkse omzet van ten minsten 75.000.000 EUR BTW excl. voor de drie boekjaren.
Solvabiliteit :
De kandidaat dient aan te tonen dat de solvabiliteit, berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van de passiva:
- Voor het afgelopen boekjaar: minstens 15% bedraagt
- Voor de afgelopen drie boekjaren een gemiddelde van ten minsten15% bedraagt voor de drie boekjaren
Indien de aanvraag tot deelneming uitgaat van een tijdelijke handelsvennootschap moet elk lid voldoen aan die solvabiliteitsratio

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet aantonen dat hij beschikt over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht:
1) een document dat aantoont dat de inschrijver zijn activiteit binnen het beoogde domein al minstens 15 jaar uitoefent
2) een beschrijvende nota (10 pagina’s maximum) die volgende punten detailleert:
2.1 Een algemene beschrijving van het bedrijf en/of van de groep waarin hij zijn activiteiten uitvoert. Deze voostelling zal een bedrijfsorganigram en een beschrijving van de activiteiten voor leggen
2.2 de samenstelling van de tijdelijke handelsvennootschap (indien van toepassing)
2.3 de bekwaamheden om het geheel van de volgende specialiteiten te dekken
a) burgerlijke bouwkunde, diepwanden, damwandplanken, palenwanden, slibwanden, beton- constructies en wanden, metselwerk voor ruwbouw, open sleuven, enz.
b) bodembehandelingen: grondbevriezing, jet grouting, enz.
c) wegwerkzaamheden: vernieuwing of nieuwe weg, parking, voetgangerszone, voetpadden, enz.
d) voltooiing: vloer en muur bekledingen, chape, bepleistering, schilderwerken, enz.
2.4 De methodologie die wordt gehanteerd voor de goede uitvoering van ondergrondse projecten met een publieke karakter
3) Certificatie en sinistraliteitattest :
De kandidaat dient bij zijn dossier eveneens het volgende toe te voegen:
- Desgevallend, een ISO 9001 certificaat of, indien de kandidaat een tijdelijke handelsvennootschap is, het ISO 9001 certificaat van haar leden
- Een sinistraliteitattest (alle bouwplaats risico’s) alsook een attest met betrekking tot werkongevallen (+ statistieken) die uitgaat van een verzekeraar, die de laatste 5 jaren dekt en die de ongevallen oplijst waarvoor de aansprakelijkheid van de kandidaat werd ingeroepen; in geval van tijdelijke handelsvennootschap, dient ieder lid dit attest bij zijn kandidatuur te voegen.
4) Referenties :
De kandidaat zal 3 referenties binnen de laatste 10 jaren dienen voor te leggen die betrekking hebben op werken inzake ondergrondse metro/tram of trein stations met tunnels en bodembehandelingen en/of constructies met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad, door het invullen van het model referentieformulier dat als bijlage bij deze aankondiging wordt gevoegd en er dus integraal deel uitmaakt. De kandidaat zal onder meer de volgende inlichtingen betreffende de referenties verduidelijken:
- Een algemeen beschrijving
- 3 foto’s
- Meer gedetailleerde inlichtingen betrokken partijen, de duur, het bedrag, de aard van de prestaties, het aantal betrokken personen, …
- De kenmerken van het project (type gebouw en functie, oppervlaktes, aantal meters tunnel, …)
- De competenties die werden aangevend voor de uitvoering van de betrokken referentie (burgerlijke bouwkunde, bodembehandeling, voltooiing, …)
- Als de voorgestelde werken plaats vond in een vervoer netwerk in exploitatie, zal de kandidaat een beschrijving van zijn methodologie voor het organisatie van het werk tijdens de niet geëxploiteerde uren en voor de herstelling voor het opstarten van de exploitatie voor te leggen.
- Een attest van goede uitvoering dat attesteert dat de prestaties die werden toevertrouwd aan de kandidaat uitgevoerd zijn volgens de regels de kunst en tot een goed einde werden gebracht; voor projecten die in uitvoering zijn, zal de referentie ideaal gezien vergezeld zijn van een attest van voldoening opgemaakt door de gezaghebbende overheid of bouwheer, eventueel met het gebruikelijke voorbehoud, voor het deel van de opdracht dat is uitgevoerd.