Autonoom Gemeentebedrijf Beerse
Aankondiging van een opdracht

Verbouwen en uitbreiden van het bestaande sportcentrum van Beerse

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Beerse
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rerum Novarumlaan 31
Plaats
Beerse
Postcode
2330
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ronald Van Gils
Telefoon
+32 14614724
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.beerse.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283606

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
architectenbureau PEETERS, VAN GILS & VERDONCK bvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Leest 3 bus 2
Plaats
Merksplas
Postcode
2330
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jan Peeters
Telefoon
+32 14634085
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.pvgv.be
Adres van het kopersprofiel
http://www.pvgv.be

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   http://www.pvgv.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
gemeentebestuur van Beerse
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dennenlaan 1
Plaats
Beerse
Postcode
2340
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Brijs
Telefoon
+32 14600646
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.beerse.be
Adres van het kopersprofiel
http://www.beerse.be

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verbouwen en uitbreiden van het bestaande sportcentrum van Beerse

Referentienummer:   PVGV-1410.15sport-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het slopen van de bestaande douches en kleedruimtes van en het bouwen van nieuwe douches, kleedruimtes, squashboxen, gevechtssportzaal en danszaal bij het bestaande sportcentrum aan de Rerum Novarumlaan 31 te 2340 Beerse op grond gekend onder afdeling 1, Sectie C, nrs. 311g7, 311h7, 311k7, 311l8, 311n8, 311p8, 384l22, 384m22, 84n22, 384p22, 384w23, 384/04 en 384/05

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   1.311.449,95

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   Beerse, Rerum Novarumlaan

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het slopen van de bestaande douches en kleedruimtes van en het bouwen van nieuwe douches, kleedruimtes, squashboxen, gevechtssportzaal en danszaal bij het bestaande sportcentrum

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   1.311.449,95

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   200

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   09-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   07-04-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   09-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   'De Loods', Dennenlaan 1 te 2340 Beerse

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1. het dossier is enkel digitaal te verkrijgen bij de ontwerper: een CD-rom wordt aangetekend verzonden na betaling van 151,25 euro (inclusief 21%BTW en verzendingskosten) op rekening nr. BE57 0013 4816 7735 ten name van architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck bvba met vermelding "aanbesteding Sportcentrum Beerse". Gelieve ook Uw BTW nummer te vermelden
2. ten einde inzicht te geven in de omvang van de opdracht worden de samenvattende meetstaten en het grond- en verdiepingsplan toegevoegd aan deze publicatie.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Beerse
Postadres
Rerum Novarumlaan 31
Plaats
Beerse
Postcode
2330
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 14614724
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Beerse
Postadres
Rerum Novarumlaan 31
Plaats
Beerse
Postcode
2330
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 14614724
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017