Rectificatie

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
't Walletje 104 bus 101
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rudi Neirynck
Telefoon
+32 50442500
E-mail
info@agsoknokke-heist.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.agsoknokke-heist.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291295

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

Referentienummer: AGSO Knokke-Heist-/2017/P19-098-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht beoogt een Design & Build-opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een fuifzaal te Knokke-Heist.
(Voor verdere omschrijving: zie Selectieleidraad)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535694

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 228-474621

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

OPGELET: ERRATUM Op het inschrijvingsformulier staat dat de Verplicht Betrokken Partijen van het Consortium minstens dienen te bestaan uit: een bouwheer – promotor/investeerder en één of meerdere aannemers. WIJZIGING : De samenstelling dient minstens te bestaan uit één Ontwerper en één Aannemer.