Rectificatie

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
't Walletje 104 bus 101
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rudi Neirynck
Telefoon
+32 50442500
E-mail
info@agsoknokke-heist.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.agsoknokke-heist.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291295

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

Referentienummer: AGSO Knokke-Heist-/2017/P19-098-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht beoogt een Design & Build-opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een fuifzaal te Knokke-Heist.
(Voor verdere omschrijving: zie Selectieleidraad)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535694

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 228-474621

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

OPGELET: ERRATUM Op het inschrijvingsformulier staat dat de Verplicht Betrokken Partijen van het Consortium minstens dienen te bestaan uit: een bouwheer – promotor/investeerder en één of meerdere aannemers. WIJZIGING : De samenstelling dient minstens te bestaan uit één Ontwerper en één Aannemer.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1765 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!