Rectificatie

renovatie van het sanitair leerlingen op speelplaats 3e graad

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Don Boscoonderwijscentrum
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Don Boscolaan 15
Plaats
Oud-Heverlee
Postcode
3050
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Chris Vandenbempt
Telefoon
+32 16290048
E-mail
chris.vandenbempt@dboc.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.dboc.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292846

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

renovatie van het sanitair leerlingen op speelplaats 3e graad

Referentienummer: DBOC-DON_SAN_2017_12_01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

de renovatie van het sanitair leerlingen op speelplaats 3e graad van een school voor technisch en beroepsonderwijs te Salesianenlaan 1 te 2660 Hoboken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536925

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In bijlage plan stabiliteit waarnaar in het bestek verwezen wordt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!