NV De Scheepvaart
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bestek nr. WBK-BB1085 - Albertkanaal- Gemeente Schoten: Renovatie van de oeververdediging op linkeroever ter hoogte van Beduco NV.

Bestek nr. WBK-BB1085 - Albertkanaal- Gemeente Schoten: Renovatie van de oeververdediging op linkeroever ter hoogte van Beduco NV.
Het project bestaat uit de renovatie van de oeververdediging op de linkeroever van het Albertkanaal over ong. 230 meter ter hoogte van het bedrijf Beduco NV. Deze oeververdediging moet aangepast worden in kader van de modernisering en verdieping van het Albertkanaal. (Deze verdiepingswerken vormen geen onderdeel van deze aanneming.).
Ook moet de jaagpadverharding achter de oeververdediging heraangelegd worden.
De renovatie van de oeververdediging op de linkeroever behelst:
- het bouwen van een nieuwe kaaimuur over een lengte van ong. 230 m achter de bestaande kaaimuur (het baggerwerk voor de toekomstige verdieping van de bodem is niet in deze opdracht begrepen);
- het verwijderen en afvoeren van de grond tussen het bestaande en het nieuwe damwandenscherm;
- het voorzien van de nodige overgangsconstructies op- en afwaarts;
- het heraanleggen van de verharding achter de nieuwe constructie.
De opdracht wordt onderverdeeld in volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:
- Vast gedeelte: Leveren van de damplanken;
- Voorwaardelijk gedeelte: Uitvoeren van de werken voorzien in het bestek.

Publicatiedatum
29-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45243600 - Bouwen van kademuren
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV De Scheepvaart
Postadres
Havenstraat 44, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Tom Ory, afdelingshoofd, afdeling Waterbouwkunde

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT 2
Aanpassing volgende posten:
• In bestek is voorzien:
73 2402.01201 Inbrengen van stalen damplanken volgens 24-2.1.1.2.B, volgens methode bepaald door de opdrachtnemer VH m2 4.123,000000 Algemene formule

En moet zijn
73 2402.01201 Inbrengen van stalen damplanken volgens 24-2.1.1.2.B, volgens methode bepaald door de opdrachtnemer VH m2
3.100,000000 Algemene formule

Enkel de hoeveelheid veranderd.

• Alsook voor deze posten:
Voorzien:
6 0401.20250* Slopen van elementen uit gewapend beton volgens 4.1.1.2.20.B -, slopen van ondergrondse actieve verankering (46T) door middel van uitboring VH m 612,000000 Grond-, bagger- en afbraakswerken
7 0401.20250* Slopen van elementen uit gewapend beton volgens 4.1.1.2.20.B -, slopen van ondergrondse actieve verankering (12T) door middel van uitboring VH m 86,000000 Grond-, bagger- en afbraakswerken

En moet zijn:
6 0401.20250* Slopen van elementen uit gewapend beton volgens 4.1.1.2.20.B -, slopen van ondergrondse actieve verankering (36T en 46T) door middel van uitboring VH m 855,000000 Grond-, bagger- en afbraakswerken
7 0401.20250* Slopen van elementen uit gewapend beton volgens 4.1.1.2.20.B -, slopen van ondergrondse actieve verankering (12T en 26T) door middel van uitboring VH m 180,000000 Grond-, bagger- en afbraakswerken

Hier veranderd de hoeveelheid en de tekst.
• Onderstaande tekst dient toegevoegd te worden in SB260 H4-1.1.2.20.B

“Verwijderen van verankeringselementen van de bestaande oeververdedigingen en/of kaaimuren
Bij het uitbreken van de bestaande oevers moeten de bestaande actieve grondankers in zijn geheel verwijderd worden.
De plaatsen waar men te verwijderen actieve grondankers aantreft, zijn aangegeven op de opdrachttekeningen.

De opgegeven informatie over de actieve verankering worden bij wijze van inlichting gegeven. Indien de bestaande toestand niet overeen komt met deze gegevens maakt de opdrachtnemer geen aanspraak op een prijsherziening.

De vrijgekomen materialen worden eigendom van de opdrachtnemer en worden afgevoerd van de werf en buiten het Gewestdomein beheerd door nv De Scheepvaart.

De opdrachtnemer gaat steeds na of de stabiliteit van de oeververdediging altijd gegarandeerd blijft, en hij neemt zo nodig de nodige maatregelen om de stabiliteit te garanderen.
De opdrachtnemer voert deze werken uit met de grootste voorzichtigheid, en beperkt de bijhorende grondwerken tot een absoluut minimum. Alle bijhorende grondwerken in uitgraving en aanvulling, alsook het opnieuw verdichten van de bestaande grond ter herstelling van het terrein in de oorspronkelijke toestand, zijn ten laste van de opdrachtnemer, alsook alle andere werkzaamheden die nodig zijn om de stabiliteit in elke fase te waarborgen en de werken veilig en volgens de voorschriften te kunnen uitvoeren.De aangepaste samenvattende opmeting (zowel pdf als excel) is te downloaden op de webshop (na plaatsing van bestelling opmeting. Indien enkel gratis documenten worden besteld, wordt de link onmiddellijk vrijgegeven.)”