CIG Huis Ter Leye
Rectificatie

Bouwen van een vervangingsnieuwbouw "Huis Ter Leye" - perceel ELEKTRICITEIT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
CIG Huis Ter Leye
Nationaal identificatienummer
0810.976.814_530136
Postadres
Groeningestraat 34
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.cighuisterleye.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309841

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een vervangingsnieuwbouw "Huis Ter Leye" - perceel ELEKTRICITEIT

Referentienummer: SDKE-7698-030-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van een vervangingsnieuwbouw "Huis Ter Leye" - perceel ELEKTRICITEIT

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-516427

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Officiële benaming
In plaats van:
Snoeck & Partners nv, part of Sweco
Te lezen:
Sweco Belgium - afdeling Kortrijk

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Hoofdadres
In plaats van:
www.snoeckpartners.be
Te lezen:
www.swecobelgium.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres van het kopersprofiel
In plaats van:
www.snoeckpartners.be
Te lezen:
www.swecobelgium.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Plaats
In plaats van:
Snoeck & Partners nv, vergaderzaal gelijkvloers, Engelse Wandeling 70, 8510 Kortrijk
Te lezen:
Sweco Belgium afdeling Kortrijk, vergaderzaal gelijkvloers, Engelse Wandeling 70, 8510 Kortrijk

Overige nadere inlichtingen

Verbeteringsbericht nr. 02 werd aan de opdrachtdocumenten toegevoegd.