Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Project Woudlaan: Constructie van de nieuwe en demontage van de oude Bovenleidingsuitrustingen

Constructie van bovenleidingsuitrustingen:
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen;
- Trekken van de rijdraden, met de bijbehorende werken;
- Het te plaatsen materieel wordt door de MIVB geleverd;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen;
- Planning: Zie bestek in bijlage van deze aankondiging


Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
21-11-2017
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45234160 - Maken van bovenleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Togmat Sukru
E-mail
sukru.togmat@mivb.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A