Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Rectificatie

Het vernieuwen van de verlichting in de voertuigkokers van de Bolivartunnel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stephane Peeters
Telefoon
+32 32246634
E-mail
[email protected]be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377699

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377699

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het vernieuwen van de verlichting in de voertuigkokers van de Bolivartunnel

Referentienummer: AWV A'pen-X10-BOL-2_1M3D8E-20-03-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het vernieuwen van de verlichting in de voertuigkokers van de Bolivartunnel.De bestaande verlichting in beide voertuigkokers dient in zijn geheel verwijderd te worden, incl. alle voedingskabels, bevestigingselementen, sturingscomponenten, enz. en vervangen te worden door een nieuwe verlichtingsinstallatie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519225

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr 2 dd 18/06/2020: document met als benaming "OF_X10-BOL-2_SamenvattendeOpmetingInventaris.xlsx" werd vervangen door een nieuwe versie waarin de hoeveelheid van de posten 20 en 22 gewijzigd werd.