Infrabel - Asset Management-I-AM.44
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bodemsaneringswerken ter hoogte van carwash zone PM16 - Schaarbeek

Eerste deel: Uitgraving van gronden
- Gedeeltelijke afgraving van verontreinigde gronden
- Ontgraving van een sleuf tot op de bodem van de te realiseren ontgraving,
- Drijflaagrecuperatie met een drukbeveiligde pomp en afvoer naar een verwer-kingscentrum
- Tijdelijke grondwaterverlaging, beperkte diepte
- Ontgraving onder vrije talud tot een max. diepte van 2.8 m-mv.
Tweede deel: Ledigen van 2 putten
- Een regenwaterput met max. inhoud van 12 m³
- Een oliewaterafscheider met capaciteit van max. 6 m³


Datum van verzending van deze aankondiging
30-06-2020
Publicatiedatum
30-06-2020
Deadline
06-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Asset Management-I-AM.44
Postadres
Marcel Broodthaersplein, 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Isabel Vandenhove
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: G, Categorie: 1 of hoger